ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ...

วันที่ 23 กันยายน 2562 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  เข้ารับมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรตินิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ...

กิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง...

วันที่ 12 กันยายน 2562 นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เป็นประธานเปิดกิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้...

...

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco...

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ...

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม  2562  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือร่วมกับอุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำและปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ"สานสายใย...

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน...

วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) โดยฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน...

การตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระดับ Eco-Excellence

ฝ่ายพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ร่วมกับ ทปษ. เข้าตรวจประเมินเบื้องต้นการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ห้องประชุมราชพฤกษ์ 

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด