ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูทั้งหมด

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME STRONG/REGULAR LEVEL)

สถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมฯ มีแนวทางในการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในภาคการผลิต ที่พร้อมจะพัฒนาธุรกิจให้เติบโต...

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน...

ขอความร่วมมือ ในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัยในช่วงฤดูร้อน และช่วงวันหยุดยาว ในเดือน เมษายน พ.ศ. 2560   1.จัดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน...

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดการกากอุตสาหกรรมฯ" ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. -...

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  เรื่อง "ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต  (PSM)" วันที่  22  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ...

การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ...

การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ ในการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ครั้งที่ 1/2560  โดย ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์...

กิจกรรม/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR) ดูทั้งหมด