ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS)

ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่อง “การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS) และระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E-monitoring)” ในวันที่ 28 กรกฎาคม 59 เวลา 08.30 น. - 16.00 น. หอ้งประชุมสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
 ในการนี้ กนอ. ขอความอนุเคราะห์ท่านช่วยจัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุตามแบบฟอร์ม ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.nidprotech.com/file/DSSFORM.zip มาให้ กนอ. ในวันฝึกอบรมดังกล่าวข้างต้น...ในการนำส่งข้อมูลครั้งนี้ ท่านจะได้รับโอกาสลุ้นรับโชคครั้งที่ 5 กับรางวัลลำโพง Marshall และบัตรกำนัลมูลค่า 500 บาท

 

 

 

จดหมายเชิญโรงงาน พร้อมแบบตอบรับ

ท่านสามารถบันทึกได้จากที่นี่