ประวัติองค์กร

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อพ.ศ. 2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520–2524) ซึ่งกำหนดให้กระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆและเพื่อการพัฒนาเมืองหลักเมืองรองของภาคต่างๆตามลำดับโดยกนอ. ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคแรงงานวัตถุดิบทางการเกษตรระบบสื่อสารและการคมนาคม นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินทุนในการดำเนินการก่อสร้างรวมประมาณ 438 ล้านบาท

- สถานที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

          นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 69 บนทางหลวงสายที่ 11 ช่วงระหว่างลำปาง-เชียงใหม่ ระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  680 กิโลเมตร มีพื้นที่ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมประมาณ 1,788 ไร่ บริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประกอบด้วย

sทิศเหนือ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่หมู่บ้านสันปูเลย บ้านเหล่า บ้านฮ่องกอม่วง

sทิศใต้  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  และย่านชุมชน ได้แก่หมู่บ้านสันป่าฝ่าย บ้านสิงห์เคิ่ง บ้านร่องส้าว

sทิศตะวันออก เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและย่านชุมชน ได้แก่หมู่บ้านขี้เหล็ก บ้านแม่ยาก บ้านหอชัย

sทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ย่านชุมชนและที่พักอาศัย ได้แก่หมู่บ้านหนนองเป็ด ศรีบุญยืน ศรีบุญยืน-วังทอง

ระยะทางจากสถานที่สำคัญ เช่น สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง 30 กม.  สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน ระยะทาง 5 กม.  ศาลากลางจังหวัดลำพูน ระยะทาง 10 กม.  และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ระยะทาง 7  

  

 

- สถานภาพการใช้ที่ดิน และสถานภาพโรงงาน

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ไร่)

1. เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

363

2. เขตประกอบการเสรี

805

3. พื้นที่พาณิชย์กรรม

66

4. พื้นที่พักอาศัย

12

5. ที่ตั้งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

542

พื้นที่รวม

1,788

 

หมายเหตุ: ปัจจุบันไม่มีพื้นที่คงเหลือ

 

 

- สถานภาพโรงงานและการจ้างงานของโรงงานที่เปิดดำเนินการจำนวน 74 โรงงาน

ลำดับที่

ประเภทอุตสาหกรรม

จำนวนโรงงาน

จำนวนพนักงาน

ร้อยละ

โรงงาน

ร้อยละ

        (คน)

1

อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์

25

33.73

22,391

56.35

2

อุตสาหกรรมการเกษตร

2

2.71

16

0.04

3

อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

7

9.46

668

1.67

4

อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

1

1.36

150

0.38

5

อุตสาหกรรมชิ้นส่วนและอุปกรณ์

20

27.03

14,262

35.89

6

อุตสาหกรรมแปรรูปไม้

2

2.71

252

0.64

7

อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

5

6.76

1,418

3.56

8

อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

1

1.36

30

0.07

9

อุตสาหกรรมอื่น ๆ(ผ้าม่าน,ลวดถักฯลฯ)

11

14.88

553

1.4

 

รวม

74

100.00

39,740

100.00

 

- มูลค่าเงินลงทุนรวมสะสมของโรงงานที่เปิดดำเนินการจำนวน 74 โรงงาน