ประวัติองค์กร

การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ 

 

          การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือขึ้นที่จังหวัดลำพูนเมื่อพ.ศ. 2526 เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 (พ.ศ.2520–2524) ซึ่งกำหนดให้กระจายการพัฒนาอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาคต่างๆและเพื่อการพัฒนาเมืองหลักเมืองรองของภาคต่างๆตามลำดับโดยกนอ. ได้พิจารณาเห็นว่าบริเวณพื้นที่อันเป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือปัจจุบันนั้นมีความเหมาะสมและมีความพร้อมด้านสาธารณูปโภคแรงงานวัตถุดิบทางการเกษตรระบบสื่อสารและการคมนาคม นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างและพัฒนาพื้นที่เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2526 และก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2528 ใช้เงินทุนในการดำเนินการก่อสร้างรวมประมาณ 438 ล้านบาท

 

สถานที่ตั้งและลักษณะทางกายภาพ

 

          นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือตั้งอยู่ตำบลบ้านกลาง และตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 69 บนทางหลวงสายที่ 11 ช่วงระหว่างลำปาง-เชียงใหม่ ระยะทางจากกรุงเทพมหานครประมาณ  680 กิโลเมตร มีพื้นที่ตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย รวมประมาณ 1,788 ไร่ บริเวณพื้นที่โดยรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือประกอบด้วย

  • ทิศเหนือ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่หมู่บ้านสันปูเลย บ้านเหล่า บ้านฮ่องกอม่วง
  • ทิศใต้  เป็นพื้นที่เกษตรกรรม  และย่านชุมชน ได้แก่หมู่บ้านสันป่าฝ่าย บ้านสิงห์เคิ่ง บ้านร่องส้าว
  • ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและย่านชุมชน ได้แก่หมู่บ้านขี้เหล็ก บ้านแม่ยาก บ้านหอชัย
  • ทิศตะวันตก เป็นพื้นที่ย่านชุมชนและที่พักอาศัย ได้แก่หมู่บ้านหนนองเป็ด ศรีบุญยืน ศรีบุญยืน-วังทอง

ระยะทางจากสถานที่สำคัญ เช่น สนามบินนานาชาติ จังหวัดเชียงใหม่  ระยะทาง 30 กม.  สถานีรถไฟจังหวัดลำพูน ระยะทาง 5 กม.  ศาลากลางจังหวัดลำพูน ระยะทาง 10 กม.  และสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์  ระยะทาง 7

 

สถานภาพการใช้ที่ดิน และสถานภาพโรงงาน

 

การใช้ประโยชน์ที่ดิน

พื้นที่ (ไร่)

1. เขตอุตสาหกรรมทั่วไป

363

2. เขตประกอบการเสรี

805

3. พื้นที่พาณิชย์กรรม

66

4. พื้นที่พักอาศัย

12

5. ที่ตั้งสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

542

พื้นที่รวม

1,788

  หมายเหตุ: ปัจจุบันไม่มีพื้นที่คงเหลือ      

 

ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

 

1. ถนนภายในนิคมอุตสาหกรรม ประกอบด้วย

 

    -ถนนสายประธานเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 40 เมตร มีผิวจราจร 4 เลน และเกาะกลาง 

               -ถนนสายรอง เป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  กว้าง 24 เมตร มีผิวจราจร 2 เลนและไหล่ทาง    

            2. ระบบประปา  เป็นระบบทรายกรองเร็ว ( Rapid Sand Filter )

              -แหล่งน้ำดิบ  รับน้ำจากแม่น้ำกวง

              -กำลังการผลิตสูงสุด  36,000  ลบ.ม./วัน 

              -ระบบน้ำ Reuse  กำลังการผลิต 6,000 ลบ.ม./วัน

              -มีบ่อเก็บน้ำดิบขนาด 400,000 ลบ.ม.   

 

           3. ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง

 

เป็นระบบเติมอากาศ  (Aerated Lagoon)  สามารถรับน้ำเสียจากโรงงานที่อยู่ในนิคมฯ ภาคเหนือได้สูงสุด 24,000 ลบ.ม/วัน ประกอบด้วย

-บ่อบำบัดที่ 1 Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 9.3 ไร่ (14,800 ตารางเมตร) ลึก 4 เมตรความจุของบ่อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 5 วันมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนาด 20 แรงม้าจำนวน 20 เครื่องเพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ในน้ำเสีย

-บ่อบำบัดที่ 2 Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 3.1 ไร่ (4,800 ตารางเมตร) ลึก 2.4 เมตรความจุของบ่อ 12,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 1 วันมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนาด 20 แรงม้าจำนวน 8 เครื่องเพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ในน้ำทิ้งเพื่อลดภาระการทำงานของบ่อ 1 ซึ่งส่งผลทำให้ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

-บ่อบำบัดที่ 3 Aerated Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 11.35 ไร่ (19,000 ตารางเมตร) ลึก 2.5 เมตรความจุของบ่อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 4 วันมีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศแบบ Jet Aerator ขนาด 20 แรงม้าจำนวน 8 เครื่องเพื่อทำหน้าที่ให้ออกซิเจนแก่แบคทีเรียในการกำจัด สิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ในน้ำเสียที่หลงเหลือจากบ่อ 2

-บ่อบำบัดที่ 4 Oxidation Pond มีขนาดพื้นที่บ่อ 11.35 ไร่ (18,000 ตารางเมตร)  ลึก 2.5 เมตรความจุของบ่อ 45,000 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 4 วันมีการทำงานของแบคทีเรียทั้งแบบใช้ออกซิเจนและไม่ใช้ออกซิเจนในการกำจัดสิ่งสกปรกประเภทสารอินทรีย์ที่หลงเหลือจากบ่อ 3 โดยกระบวนการทางธรรมชาติ

 

-บ่อบำบัดที่ 5 และบ่อบำบัดที่ 6 Oxidation Ponds มีขนาดพื้นที่บ่อ 11 ไร่ (17,600 ตารางเมตร) และ 10.4 ไร่ (16,640 ตารางเมตร) ลึกบ่อละ 1.4 เมตรความจุของบ่อ 26,400 ลบ.ม. และ 24,960 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 2 วัน มีการฆ่าเชื้อโรคโดยอาศัยแสงแดดและมีการทำงานของแบคทีเรียแบบ ใช้ออกซิเจนในการกำจัดสิ่งประเภทสารอินทรีย์โดยออกซิเจนจะได้อากาศและการสังเคราะห์แสงของพืชน้ำ

-บ่อพักน้ำก่อนระบายออนอกนิคมฯ Detention Reservoir พื้นที่บ่อ 18.3 ไร่ (29,280 ตารางเมตร)   ความลึก 3.5 เมตรความจุของบ่อ 102,480 ลบ.ม. ระยะเวลากักเก็บน้ำ 8 วันเป็นบ่อพักน้ำฝนและน้ำที่ผ่านกระบวนการบำบัดแล้วและมีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก่อนที่จะระบายออกสู่ แม่น้ำกวง หรือนำไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นใช้เป็นน้ำรดต้นไม้

 

                 4.ระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ประกอบด้วย

 

             รางระบายน้ำคอนกรีต  กว้าง 1.5 ม. – 3 ม. ระบายน้ำจากพื้นที่นิคมฯ ฝั่งตะวันออกไปยังฝั่งตะวันตก       โดยวางท่อลอดถนนทางหลวงหมายเลข 11 และไหลลงแม่น้ำกวง

             -มีคันดินรอบพื้นที่นิคมฯ  สูงประมาณ 1 ม.  – 3 ม.  ยาวประมาณ 9,500 ม.

             -ระบบสูบน้ำขนาด 15,000  ลบ.ม./ชม.

             -มีบ่อเก็บน้ำ (แก้มลิง)  ความจุ  150,000 ลบ.ม.

 

 5.ระบบไฟฟ้า  

 

               -สถานีไฟฟ้าย่อย 2 แห่ง ของ กฟภ.  ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯ  มีขนาดรวม  120 เมกกะวัตต์  แรงดันไฟฟ้า

                 22  KV / 115 KV 

 

              6. ระบบสื่อสารโทรคมนาคม

 

            -บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)  ได้จัดเตรียมเลขหมายประมาณ 4,000  เลขหมาย สำหรับผู้ประกอบ    

                อุตสาหกรรม พร้อมด้วยระบบที่ทันสมัย อาทิ  IDSL , ISDN เป็นต้น และบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง

             จำนวน 960 พอร์ท

 

               7.สิ่งอำนวยความสะดวกรอบนิคมฯ ภาคเหนือ    ได้แก่

 

           -ถนนรอบๆ นิคมฯภาคเหนือ เป็นถนนทางหลวงหมายเลข 11และทางหลวงหมายเลข 1147 เชื่อม

            ทางเข้า - ออก ของนิคมฯ ภาคเหนือ

           - มีศูนย์การค้า ตลาดสด  ร้านสะดวกซื้อ เช่น  แม๊คโคร  บิ๊กซี   7-elevent   

           -ธนาคาร  โรงพยาบาล   กสท.

           -สถานีตำรวจย่อย สภอ. เมืองลำพูน ตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมฯ ภาคเหนือ

           -สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน

 

มูลค่าเงินลงทุนรวมของโรงงานที่เปิดดำเนินการจำนวน 79 โรงงาน

ลำดับที่

สัญชาตินักลงทุน

จำนวนโรงงาน

ร้อยละ

มูลค่าเงินลงทุนรวม

(ล้านบาท)

ร้อยละ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ญี่ปุ่น

อเมริกัน

ไทย

เกาหลี

สวิส

ดัทช์

ฝรั่งเศส

ไต้หวัน

อินเดีย

39

3

23

3

4

2

2

2

1

49.37

3.80

29.11

3.80

5.06

2.53

2.53

2.53

1.27

93,710

7,308

9,921

2,378

2,320

2,077

465

420

46

78.98

6.15

8.36

2.01

1.96

1.74

0.40

0.36

0.04

 

 

79

100.00

118,645

100.00

           

 

มูลค่าการนำเข้าและส่งออกผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ปี2553-2560)

ปี พ.ศ.

มูลค่าการนำเข้า (ล้านบาท)

มูลค่าการส่งออก (ล้านบาท)

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

41,082.783

41,189.950

43,725.878

40,902.691

45,912.869

42,419.535

40,703.321

48,011.523

56,125.155

55,330.594

58,316.273

57,019.154

63,243.149

59,005.204

58,639.090

66,030.233

 

ที่มา: สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

ณ มิถุนายน 2561