สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดกิจกรรมภายใต้การยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านทางการศึกษา เพื่อฝึกทักษะการเรียนพื้นฐานการงานอาชีพ หลักสูตร "ซ่อมแซมเสื้อผ้าและประดิษฐ์ดอกไม้จากเศษผ้า"