โทรศัพท์ : 0-5358-1061
โทรสาร : 0-5358-1060

รายละเอียดการปฏิบัตงานในพื้นที่

  • ต้องมีใบอนุญาตปฏิบัติงานฯ จากทางสำนักงานการนิคมฯ
  • อนุญาตให้ปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือในช่วงเวลา 08.30 - 16.30 น. เท่านั้น
  • ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ให้ประสานประสาน บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด หน่วยงานลำพูน โทรศัพท์ 053-581-083 เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับระบบสาธารณูปโภคของนิคมฯ
  • ในการเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ขอให้ดำเนินการคืนสภาพพื้นที่หลังการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเดิม
  • หากเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้อื่นใดตลอดจนระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานฯ ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

สำหรับผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงาน

ใบขออนุญาตปฏิบัติงานสำหรับผู้ขออนุญาตเข้าปฏิบัติงานภายใต้การควบคุมของสำนักงานนิคมฯ ภาคเหนือ

กรอกแบบฟอร์มคำขอ

ตรวจสอบสถานะการดำเนินการคำขอ

กรอก Tracking 10 ตัว

วิธีการตรวจสอบสถานะคำขอ

ใช้ Tracking (Refxxxxxxxxxx) และเบอร์โทรศัพท์ ในการตรวจสอบเพื่อติดตามสถานะการอนุญาตเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่

อ่านเพิ่มเติม