โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน

โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานเป็นโครงการที่จัดทำต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2546  ถึงปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้เกิดการคัดแยกขยะมูลฝอยโดยเฉพาะอย่างยิ่งอะลูมิเนียมที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ โดยการเก็บรวบรวมนำมาบริจาคให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี สำหรับเป็นต้นทุนในการจัดทำอุปกรณ์ขาเทียมให้แก่ผู้พิการและผู้สูงอายุต่อไป 

ทั้งนี้  หากประสงค์จะร่วมบริจาค สามารถดำเนินการได้ดังนี้

1.ส่งมอบที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน ที่อยู่ 309 หมู่ที่ 11 ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

2.ส่งมอบโดยตรงให้กับมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จังหวัดเชียงใหม่

3.ส่งไปรษณีย์ (บริษัท ไปรษณีย์ไทย) โดยบรรจุใส่กล่องหรือซอง และมีน้ำหนักต่อบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 5 กิโลกรัม ส่งไปที่  “โครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทาน กรมควบคุมมลพิษ เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400”

4.นำอะลูมิเนียมที่ได้รับบริจาคขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าและนำเงินฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อ “มูลนิธิขาเทียม”