ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯภาคเหนือ และผู้สนใจสนับสนุนการซื้อข้าวสารจากชาวนาไทย

สมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ร่วมกับสหกรณ์การเกษตร และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ศ. จำกัด (สกต.) โดยนำร่อง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดหนองบัวลำภู เลย ชัยภูมิ มหาสารคาม และจังหวัดบุรีรัมย์ รวบรวมข้าวเปลือกจากสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรทั่วไป โดยรับซื้อข้าวเปลือก ข้าวนาปรัง ปี 2565 ในราคาสูง เพื่อนำไปแปรรูปและเพิ่มมูลค่า ซึ่งได้กระจายการจัดเก็บข้าวไว้ที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)จำกัด แต่ละจังหวัด เพื่อเป็นสถานที่ติดต่อและศูนย์กระจายสินค้า จึงขอเชิญชวนทุกท่านสนับสนุนและช่วยเหลือชาวนาไทยโดยตรงผ่านทางสมาคมฯ ติดต่อ 094-9454468