นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence ประจำปีงบประมาณ 2562

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ ภายใต้โครงการ"สานสายใย ใส่ใจต้นน้ำ" ณ ป่าห้วยขุนน้ำ ต. มะเขือแจ้ อ. เมือง จ. ลำพูน

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการประชารัฐ พัฒนาชุมชน ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุของเหลือใช้ ประจำปี 2562 ให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ