สนน. จัดอบรม เรื่อง "การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว" พร้อมประกาศเจตนารมณ์ตามมาตรการโครงการลำพูนเมืองสะอาดสู่ความยั่งยืน ประจำปี 2563