กนอ. มอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม และใบประกาศเกียรติคุณ (ธงขาวดาวเขียว) ให้กับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ที่เข้าร่วมโครงการ ประจำปี 2562

นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือและผู้ประกอบการในนิคมฯ เข้ารับรางวัลเชิดชูเกียรตินิคมอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเขิงนิเวศ ระดับ Eco-Excellence ประจำปีงบประมาณ 2562