เชิญชวนผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม กฎหมายกากอุตสาหกรรมและการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการสู่อุตสาหกรรมสีเขียว”