บุคลากรสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

...

นางสาวภัทราภรณ์  สุมันตกุล 

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

 
งานบริการทั่วไป
...

นางกาญจนา อินทราวุธ

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7

...

นางสุภาภรณ์ ศรีชลายนต์

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7

...

นางมลิวรรณ บรรณจักร์   

พนักงานธุรการ 7

...

นางสาวนลินี  แดนโพธิ์ 

นักบริหารงานทั่วไป 7

...

นางนงเยาว์ อภิวังค์

คนงาน 4

...

นายบรรจบ แพงจันทร์

พนักงานขับรถยนต์ 4

...

นายองอาจ ดอนญาติ

พนักงานขับรถยนต์ 4

...

นายราชมงคล ปะละศรี

พนักงานขับรถยนต์ 4

 
งานอนุญาต/สิทธิประโยชน์
...

นางสาวไพวรรณ ทาธง

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7

...

นางวิลาวัลย์ ปิ่นตุรงค์

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7

...

นางสาวบุญญานุช สารกาศ

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7

...

นางสาวรติมา ไชยวงศ์ษา

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7

...

นายอนุชิต บุญศิริ

วิศวกร 7

 
งานกำกับดูแลสาธารนูปโภค/สิ่งแวดล้อม
...

นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม

นักวิทยาศาสตร์ 8

...

นางสาวปาริชาด บุญสวน

นักวิทยาศาสตร์ 7

...

นายศราวุธ แสงนาค

นักบริหารงานทั่วไป 7

 
งานบัญชี/การเงิน
...

นางจารุณี พยัคฆันตร์

พนักงานการเงิน 7

...

นายชนานาถ เกษมเสนากุล

นักบัญชี 7

...

นางพีรยา มหาวัน

พนักงานการเงิน 7