บุคลากรสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

...

นางสิริมนต์  โกมุทานนท์

ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ

 
งานบริการทั่วไป/ชุมชนสัมพันธ์ (CSR)
 

 

...

นางสุภาภรณ์ ศรีชลายนต์

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 8

...

นางสาวรติมา ไชยวงศ์ษา

นักบริหารงานชุมชนสัมพันธ์ 7

...

นางสาวนลินี  แดนโพธิ์ 

นักบริหารงานทั่วไป 7

...

นางพิมพ์วิไล ฉางข้าวไชย  

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 5

...

นางนงเยาว์ อภิวังค์

คนงาน 4

 

 

...

นายองอาจ ดอนญาติ

พนักงานขับรถยนต์ 4

 

 

 
งานอนุญาต/สิทธิประโยชน์ (งานสิทธิประโยชน์/สัญญาต่างๆ)
 

 

...

นางวิลาวัลย์ ปิ่นตุรงค์

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7

...

นางสาวบุญญานุช สารกาศ

นักบริหารงานนิคมอุตสาหกรรม 7

 
งานอนุญาต/สิทธิประโยชน์ (งานอนุญาตประกอบกิจการ)
...

นายอนุชิต บุญศิริ

วิศวกร 8

 
งานกำกับดูแลโรงงาน/GUSCO/ระบบสาธารณูปโภค/ECO
...

นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม

นักวิทยาศาสตร์ 8

...

นางสาวปาริชาด บุญสวน

นักวิทยาศาสตร์ 7

...

นายศราวุธ แสงนาค

นักบริหารงานทั่วไป 7

 
งานบัญชี/การเงิน
...

นางจารุณี พยัคฆันตร์

พนักงานการเงิน 7

...

นายชนานาถ เกษมเสนากุล

นักบัญชี 7

...

นางพีรยา มหาวัน

พนักงานการเงิน 7