อบรม เรื่อง “การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (DSS)

วันที่ 28 ก.ค. 2559 เวลา 9.00 น. นายวิโรจน์ เรืองเลิศศิลป์ ผช.ผอ.สนน. เป็นประธานกล่าวเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ รวมทั้งการใช้งานระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม (E-monitoring) และระบบฐานข้อมูลสนับสนุนการระงับเหตุ (Decision Support System: DSS) สำหรับผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จำนวนประมาณ 50 คน ณ ห้องประชุม สนน.

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบงานสัมมนา