การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนงานกิจกรรม/โครงการเครือข่าย Green network (CSE + Eco + Envi & safety)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนงานกิจกรรม/โครงการเครือข่าย Green network (CSE + Eco + Envi & safety)  วันที่ 29-30 กค.59 ณ ลี้รีสอร์ท บ้านวังดิน อ ลี้ จ.ลพ มีชุมชน ผู้ประกอบการ กัสโก้ เข้าร่วมสัมมนา 40 คน