การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนงานกิจกรรม/โครงการเครือข่าย Green network (CSE + Eco + Envi & safety)

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบูรณาการแผนงานกิจกรรม/โครงการเครือข่าย Green network (CSE + Eco + Envi & safety)  วันที่ 29-30 กค.59 ณ ลี้รีสอร์ท บ้านวังดิน อ ลี้ จ.ลพ มีชุมชน ผู้ประกอบการ กัสโก้ เข้าร่วมสัมมนา 40 คน

  

  

  

 

 

  • วันที่: 29 กรกฎาคม 2559
  • โดย: admin
  • ประเภท: ชุมชนสัมพัทธ์ (CSR)

อบรม เรื่อง “การใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ...

การจัดการแข่งขัน "กีฬาสัมพันธ์ ชุมชนนิคมฯ ภาคเหนือ"