ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และวัตถุประสงค์เป้าหมาย อาชีวอนามัยและความปลอดภัย