“ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส” ภายใต้แผนแม่บทยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนน. ปี 2565

วันจันทร์ที่ 25 กค.65  เวลา 09.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์  ผอ.สนน. ร่วมกับเทศบาลตำบลเหมืองง่า จ.ลำพูน จัดกิจกรรม “ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส” วันที่ 25 – 27 กรกฎาคม 2565 ภายใต้แผนแม่บทยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ สนน. ปี 2565 โดย ผอ.สนน. ร่วมกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมฯ และได้มอบอาหารและน้ำดื่มแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 80 คน (เทศบาลตำบลเหมืองง่า , สนน., กัสโก้ , ชุมชน) โดยดำเนินการลอกผักตบชวาและวัชพืชในลำน้ำแม่กวงและลำน้ำสาขา (ลำน้ำปิงห่าง), ตัดหญ้า และเก็บขยะบริเวณริมลำน้ำบริเวณหลังเทศบาลตำบลเหมืองง่าระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร เพื่อเป็นการฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม