ขยายเวลางานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561

ขยายเวลางานรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561  

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ประจำปี พ.ศ. 2561

รางวัลแห่งเกียรติยศและความภาคภูมิใจอย่างสูงสุดสำหรับผู้ประกอบการทุกท่าน เพื่อเป็นเครื่องยืนยันในความมุ่งมั่น ตั้งใจ และพัฒนาธุรกิจของตนเองไปสู่ระดับสากล ความวิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อันป็นแบบอย่างอันดีแก่กิจการอุตสาหกรรมอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบการ การมอบรางวัลอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018)

โดยกระทรวงอุตสาหกรรม ขยายเวลารับสมัครผู้เข้ารับการคัดเลือกทั้งรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น และรางวัลอุตสาหกรรมยอดเยี่ยม ในส่วนของรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ไปจนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2561