เปิดรับสมัครให้ผู้สนใจเข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ประชาสัมพันธ์ จังหวัดลำพูน โดยสำนักงานสถิติจังหวัด ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่ภารกิจของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ให้ผู้สนใจประสงค์เข้าร่วม เป็นส่วนหนึ่งในการขับเตลื่อนดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม รายละเอียดดังเอกสารแนบ