No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ ในทุกโอกาส เพื่อสร้างค่านิคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส

    ขอประชาสัมพันธ์นโยบายของผวก.กนอ. No Gift Policy งดการให้ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์และสิ่งมีค่าใดๆ ในทุกโอกาส เพื่อสร้างค่านิคมแห่งความสุจริตและโปร่งใส

 

 

 

 

 

  • วันที่: 5 ธันวาคม 2561
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังอุบัติเหตุ/อุบัติภัย...

การลงทะเบียนขอใช้สิทธ์เลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง