โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

วันที่ 8 กันยายน 2565 นางพจนี ศิลารัตน์  ผอ.สนน.หารือร่วมกับนายสอน อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง และนายประจญ ปัญโญใหญ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ถึงแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาชุมชนและโรงเรียนเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน และ ร่วมสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ของโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ที่มีการนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจร ลดการใช้พลังงาน และการจัดการขยะพลาสติกมาใช้ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้เรียน ชุมชน ได้นำองค์ความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตต่อไป