การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 26 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น.

รผก.ปก.1 มอบหมายให้นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน.เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหน่วยงานราชการ หน่วยงานท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่นิคมฯ ร่วมรับฟังผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน. และผ่านระบบออนไลน์