โครงการนิคมฯรักษ์ชุมชนประจำปี 2565 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงทางกายภาพบำบัด   แก่อสม.และผู้ดูแล

วันที่ 11 ก.ค. 65  เวลา 09.00 - 12.00 น.  ผอ.สนน. ได้มอบหมายให้นางอุบลวรรณ  สิทธิธรรม นักวิทยาศาสตร์ 8  ทำการแทน ผอ. สนน. เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม “เชิงปฏิบัติการดูแลฟื้นฟูผู้ป่วยติดเตียงทางกายภาพบำบัด   แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน(อสม.) และผู้ดูแล”ภายใต้โครงการ นิคมฯ รักษ์ชุมชน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ อสม.ในพื้นที่รอบนิคมฯ ภาคเหนือ  และได้รับการฝึกฝนอย่างชำนาญสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยในชุมชน ได้อย่างถูกต้อง โดย สนน. ได้มอบเครื่องวัดความดันแก่ อสม. เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของชุมชน ซึ่งการอบรมดังกล่าวมี อสม. รอบนิคมฯภาคเหนือ เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 5 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าฝ้าย, ชุมชนบ้านขี้เหล็ก, ชุมชนบ้านสันปูเลย, ชุมชนบ้านศรีบุญยืน, ชุมชนบ้านวังทองณ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.