การฝึกอบรม"กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ" แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ

วันที่ 8 - 9 มิ.ย. 2565  ผอ.สนน. (นางพจนี  ศิลารัตน์) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม"กิจกรรมพัฒนาส่งเสริมอาชีพชุมชนนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ" แก่ชุมชนโดยรอบนิคมฯ  ซึ่งการฝึกอบรมอาชีพในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมหลักสูตร “การทำแคบหมู  แหนมหมู และการทำน้ำพริกเผาลำไย” ณ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ โดยมีผู้เข้าอบรมฯ จากผู้แทนกลุ่มแม่บ้านสตรี ชุมชนรอบนิคมฯ จำนวน  5 ชุมชนได้แก่ ชุมชนบ้านสันป่าฝ้าย/ชุมชนบ้านขี้เหล็ก/ชุมชนบ้านสันปูเลย/ชุมชนบ้านศรีบุญยืนและชุมชนบ้านวังทอง