โครงการรับบริจาคโลหิตครั้งที่ 2/2565

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน ศูนย์บริการโลหิตโรงพยาบาลลำพูน กำหนดให้มีโครงการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แผนงานโครงการ CSR สนน. ประจำปีงบประมาณ 2565  ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ระหว่างเวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.