โครงการความร่วมมือการพัฒนาทักษะบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ & เอกชน : Up skill, Reskill & Addskill

มหาวิทยาลัยมหิดลมีนโยบายในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ "ความร่วมมือการพัฒนาทักษะบุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ & เอกชน : Up skill, Reskill & Addskill " ซึ่งมีรูปแบบเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาระดับปริญญาโทสำหรับบุคคลภายนอก โดยผู้เรียนสามารถเลือกเรียนและเก็บสะสมหน่วยกิตเพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และการจัดหลักสูตรฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมโดยการร่วมพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทักษะในการปฏิบัติงานของบุคลากร และยังสามารถพัฒนาต่อยอดในการเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาในอนาคต