ประชาสัมพันธ์การเปิดใช้ประตูเขตประกอบการเสรีที่ 2 บริเวณทางเชื่อมถนนสาธารณะบ้านปูเลย - สันป่าฝ้าย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัทในนิคมฯ ภาคเหนือ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรในพื้นที่นิคมฯ ภาคเหนือ ฝั่งตะวันออก สนน. ได้พิจารณาเปิดใช้ประตูเขตประกอบการเสรีที่ 2 บริเวณทางเชื่อมถนนสาธารณะบ้านปูเลย-บ้านสันป่าฝ้าย โดยจะทดลองเปิดใช้ประตูให้เป็นเส้นทางขาออกเฉพาะรถจักรยานยนต์ ตามเวลาที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2563 ทั้งนี้หากประเมินแล้วว่ามีความเหมาะสมในการใช้งาน สนน.จะดำเนินการเปิดใช้อย่างต่อเนื่องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และประชาสัมพันธ์พนักงานในบริษัทของท่านต่อไป