สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00-09.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ(สนน.) อุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงาน “สภากาแฟ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผวจ.ลพ.  นายสำเริง ไชยเสน

รอง ผวจ.ลพ. นายวรยุทธ เนาวรัตน์  รอง ผวจ.ลพ. และหัวหน้าส่วนราชการ จ.ลพ.  เข้าร่วมงาน โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้นประมาณ 200 คน ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ และลานอเนกประสงค์ สนน.