สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดการอบรมการแปรรูปเศษพลาสิกที่เกิดจากชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลก

วันพุธที่ 18 สค. 64 เวลา 08.30-16.30 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดการอบรมการแปรรูปเศษพลาสิกที่เกิดจากชีวิตประจำวัน ให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์รักษ์โลกที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้และเสริมสร้างการปลูกจิตสำนึกในการคัดแยกขยะ+รักษาสิ่งแวดล้อม โดยความร่วมมือจากโครงการ Green Road ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่