ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม   "โครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีบล๊อคปูถนนรีไซเคิล"

 

... ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมการอบรม   "โครงการยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีบล๊อคปูถนนรีไซเคิล" ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 64 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมฯ ภาคเหนือ โดยวิทยากรจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  เพื่อสร้างความตระหนักและมีพฤติกรรมที่ถูกต้องในการกำจัดขยะมูลฝอย โดยใช้หลักการ 3Rs  โดยการเปลี่ยนขยะพลาสติกให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า  การอบรมครั้งนี้ จะเป็น  การอบรมแบบ On line (สำหรับผู้ประกอบการฯ) และอบรมแบบ On site - สำหรับผู้นำชุมชนรอบนิคมฯ