การประชุม คณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564

วันนี้ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30-12.00 น. รผก.ปก.1 มอบหมายให้นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2564 โดยคณะกรรมการ ประกอบด้วย ตัวแทนจากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนโดยรอบนิคมฯ ตัวแทนฝ่ายสิ่งแวดล้อม สนญ. เพื่อรับฟังรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ