การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

วันนี้ 23 กันยายน 2564  เวลา 10.30-12.00 น. สนน. โดยนางอุบลวรรณ สิทธิธรรม ทกท.ผอ.สนน. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน. โดยมีผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ลำพูน, ผู้แทนสถานประกอบการ, ผู้แทนหน่วยงานท้องถิ่น และผู้นำชุมชนที่อยู่รอบนิคมฯ ร่วมประชุมเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลัอม และร่วมให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของนิคมฯ ทั้งนี้การประชุมดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดลำพูน