การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือ ในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 10.30 -12.00 น. นางอุบลวรรณ สิทธิธรรม ทำการการแทน ผอ.สนน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 2/2564 เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2564 รวมทั้งแนวทางการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ สนน. โดยมีผู้แทนจาก ทต.บ้านกลาง ทต.มะเขือแจ้ ตัวแทนชุมชนสันป่าฝ้าย ชุมชนวัดศรีบุญยืน ชุมชนเหมืองง่า ชุมชนสันปูเลยและผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สนน.