ขอความร่วมมือให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน

ตามที่ กองบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กกอ.กรอ.) ขอประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชน กรณี (ร่าง) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ไม่เป็นของเสียอันตรายออกนอกบริเวณโรงงาน (ฉบับที่...) พ.ศ.... เป็นระยะเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-15 ธันวาคม 2564 โดยขอความร่วมมือมายังท่านเพื่อให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อร่างประกาศฯ ดังกล่าว ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2564 โดยส่งข้อคิดเห็นไปที่ Email : anchalee.diw@gmail.com หรือ env.ieat@gmail.com