ขอความร่วมมือผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดส่งรายงานประจำปีตามแบบ สก.3 หรือ สก.5 ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.)

 

ขอแจ้งประชาสัมพันธ์โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ เพื่อให้โรงงานฯ มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้องและปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ และประกาศ กนอ. ที่ 79/2554 เรื่อง วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นในนิคมอุตสาหกรรม อย่างครบถ้วน  สนน. จึงเรียนมาเพื่อแจ้งเตือนการจัดส่งรายงานประจำปีตามแบบ สก.3 หรือ สก.5 ให้แก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม (กรอ.) และขอความร่วมมือท่านถ่ายภาพหน้าจอยืนยันการส่ง สก.3 หรือ สก.5 ให้แก่ กรอ. มายัง สนน. ตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้  ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2565 สนน.

ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้หากท่านดำเนินการจัดส่งรายงานประจำปีไปยังกรมโรงงานอุตสาหกรรมแล้ว

 

ยืนยันการส่ง สก.3 หรือ สก.5