การประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมฯ สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 1/2565

วันนี้ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.30 -12.00 น. นางพจนี ศิลารัตน์ ผอ.สนน. เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ภาคเหนือครั้งที่ 1/2565 เพื่อรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศประจำปี 2565 รวมทั้งแนวทางการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ของ สนน. โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้แก่ ทต.บ้านกลาง ทต.มะเขือแจ้ ตัวแทนชุมชนสันป่าฝ้าย ชุมชนวัดศรีบุญยืน ชุมชนเหมืองง่า ชุมชนสันปูเลย และผู้ประกอบการ เข้าร่วมประชุมให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นต่อการยกระดับเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศของนิคมฯ ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.