สนน. ได้ทำการสนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนสันปูเลย

 สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ สนับสนุนระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านพลังงานแสงอาทิตย์ ให้กับชุมชนสันปูเลย ซึ่งเป็นชุมชนที่มีที่ตั้งบริเวณนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ  โครงการการดังกล่าวเป็นโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ CSR ISO 26000 ซึ่งเป็นการส่งเสริมสนับสนุนชุมชนในการใช้พลังงานทดแทน ลดต้นทุนการผลิตน้ำประปา ทำให้ชุมชนได้จ่ายค่าน้ำประปาในอัตราต่ำ