การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR)  สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)”  ภายใต้ โครงการ “ นิคมฯ รักษ์ชุมชน”ประจำปี 2564

วันนี้ (6 ก.ค.2564) เวลา 09.30 - 15.00 น. นางสิริมนต์ โกมุทานนท์ ผอ.สนน. เป็นประธานในพิธีเปิด การฝึกอบรม “การปฐมพยาบาล และการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(CPR) 
สำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)” 
ภายใต้ โครงการ “ นิคมฯ รักษ์ชุมชน”ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน. 
เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะในการปฐมพยาบาล  สามารถช่วยเหลือในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องก่อนนำส่งสถานพยาบาล  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสาธิตและการฝึกทำอุปกรณ์ที่กดเจลล้างมือแบบเท้าเหยียบ ให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนโดยรอบนิคมฯ เพื่อให้สามารถนำความรู้ดังกล่าวมาใช้ประโยชน์ในชุมชน ทั้งนี้ สนน. ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลมะเขือแจ้ และ บจก. เค อี ซี โดยการจัดฝึกอบรมดังกล่าว สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ปฏิบัติตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของจังหวัดลำพูน