สนน. ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็นให้แก่ประชาชน และมอบวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองป้องกันโรค COVID-19  แก่ อสม.

เมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. นางสิริมนต์  โกมุทานนท์ ผอ. สนน. นำพนักงาน สนน.  ลงพื้นที่มอบสิ่งของจำเป็น ให้แก่ประชาชนและมอบวัสดุอุปกรณ์ในการคัดกรองป้องกันโรค COVID-19  แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) เพื่อสำหรับใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ของชุมชนโดยรอบนิคมฯ ภาคเหนือ จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่  ได้แก่ ชุมชนสันป่าฝ้าย ชุมชนสันปูเลย ชุมชนขี้เหล็ก ชุมชนวังทอง และชุมชนศรีบุญยืน    ภายใต้ โครงการ“นิคมฯ รักษ์ชุมชน” ประจำปี 2564   ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้ตามมาตรการควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ของจังหวัดลำพูน