สนน. จัดโครงการพัฒนาเครือข่าย " Eco Green  Networks"

วันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2563  สนน.ร่วมกับบริษัทโกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด จัดโครงการพัมนาเครือข่าย " Eco Green  Networks" และการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ในด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ(Eco Industrial Development) ประจำปี 2563 ณ จังหวัดน่าน พร้อมทั้งนำเครือข่ายศึกษาดูงาน วิสาหกิจชุมชนแพวผ้าผ้าย อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จากสถานประกอบการ ชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง