พิธีมอบธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและใบประกาศเกียรติคุณ ประจำปี 2561 และงานสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการและเครือข่าย ประจำปี 2562

วันที่ 26 เมษายน 2562  สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ จัดพิธีมอบธงธรรมาภิบาลและใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ จำนวน 8 โรงงาน โดยมี ดร.นางสาวสมจิณณ์  พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานฯ และมีการมอบถุงผ้า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาอาชีพสตรีตำบลบ้านกลาง ซึ่งผลิตจากเศษวัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ฟิสบา (ประเทศไทย) จำกัด ตามโครงการ Eco for life ให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านกลางเพื่อนำไปใช้เป็นถุงใส่ยาแจกให้กับผู้มารับบริการแทนถุงพลาสติก และร่วมงานสานสัมพันธ์ผู้ประกอบการและเครือข่าย ประจำปี 2562 โดยในงานมีพิธีรดน้ำดำหัวประเพณีสงกรานต์ล้านนา พร้อมร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน