รายงานการเฝ้าระวังระดับน้ำแม่กวง บริเวณจุดสูบน้ำและการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง ปี 2563

สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ดังนี้

1. ระดับน้ำแม่กวง ณ บริเวณจุดสูบอยู่ที่ 0.24 เมตร ลดลง 0.02 เมตร จากวันที่ 23 ก.พ.2563 
ระดับน้ำอยู่ในระดับวิกฤต แต่ยังสามารถดำเนินการสูบน้ำได้  

2. น้ำประปา มีค่า Conductivity = 661 µs/cm

3. น้ำประปา มีค่า TDS = 330 mg/L (เป็นค่าที่วัดจากเครื่องมือ)

หมายเหตุ (สนน. จะทำการ update ข้อมูลน้ำ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการ)

1. การบริหารจัดการน้ำ สนน. จะพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

2. สนน. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการประหยัดการใช้น้ำ และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการตามหลัก 3Rs รวมไปถึงควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่ระบายออกจากโรงงาน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติของโรงงาน หรือดีกว่าเกณฑ์ปกติ

  • วันที่: 30 มกราคม 2563
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง...

มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5