รายงานการเฝ้าระวังระดับน้ำแม่กวง บริเวณจุดสูบน้ำและการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการน้ำในภาวะภัยแล้ง ปี 2563

สถานการณ์น้ำ ประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

            1. น้ำประปา มีค่า Conductivity = 441 µs/cm

2. น้ำประปา มีค่า TDS  = 221 mg/L (เป็นค่าที่วัดจากเครื่องมือ)

หมายเหตุ (สนน. จะทำการ update ข้อมูลน้ำ ภายในเวลา 10.00 น. ของวันทำการ)

1. การบริหารจัดการน้ำ สนน. จะพิจารณาปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์

2. สนน. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการประหยัดการใช้น้ำ และบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยดำเนินการตามหลัก 3Rs รวมไปถึงควบคุมคุณภาพน้ำเสียที่ระบายออกจากโรงงาน ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติของโรงงาน หรือดีกว่าเกณฑ์ปกติ