ขอเชิญเข้าอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมสถานประกอบสู่อุตสาหกรรมสีเขียว”

สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมอบรม เรื่อง “การเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงานและการส่งเสริมสถานประกอบสู่อุตสาหกรรมสีเขียว” ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห้องประชุมสมจิณณ์ สนน.  โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะให้แก่ผู้ประกอบการ ผู้ปฎิบัติและผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎหมายโรงงาน กฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมทั้งทบทวนวิธีปฏิบัติของ สนน. ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีทีมวิทยากรจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน และศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคเหนือ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ท่านสามารถส่งแบบตอบรับเข้าร่วมอบรมมาที่สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ได้ภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ทาง Email : northnikom.1@ieat.mail.go.th หรือ QR code 

หนังสือเชิญอบรม