ประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network Committee) ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (สนน.) จัดประชุมคณะกรรมการความร่วมมือในการมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Network Committee) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องราชพฤกษ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานการพัฒนายกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ นิคมฯ ภาคเหนือ ประจำปี 2562 ให้แก่คณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุมอันประกอบด้วย ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้นำชุมชน ผู้แทนสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน  ห้วหน้าหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และ สนน. 

 

  • วันที่: 29 สิงหาคม 2562
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และปลูกต้นไม้เสริมทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ...

กิจกรรม "ฟื้นฟูแหล่งน้ำ คลองสวยน้ำใส" ณ โรงเรียนวัดขี้เหล็ก ต.บ้านกลาง...