ประกาศราคางานจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC

ชื่อโครงการ งานจ้างเหมาปรับปรุงห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ