ประกาศราคากลางงานเปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ โรงรถดับเพลิง (ด้านหน้าอาคารสานักงาน)

ชื่อโครงการ เปลี่ยนหลังคาโรงจอดรถสาหรับผู้มาติดต่อราชการ โรงรถดับเพลิง (ด้านหน้าอาคารสานักงาน)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ