ประกาศราคางานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC

ชื่อโครงการ งานจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์ห้องศูนย์ส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs-ITC นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ