คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำพูนที่ 37/2534 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)สำหรับสถานประกอบการและสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดลำพูน

 

Download PDF File