ขอเชิญผู้ประกอบการในนิคมฯ ภาคเหนือสมัครส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่ รุ่นที่ 5"

Download รายละเอียด