แบบสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19 แก่ผู้ประกอบการในนิคมฯ ซึ่งเป็นความร่วมมือของภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดหาวัคซีนทางเลือกแบบเร่งด่วนฯ

ตอบแบบสำรวจ

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับแบบสำรวจการฉีดวัคซีนของ กนอ. 

- ค่าใช้จ่าย 1,000 บาท/โดส สำหรับวัคซีนยี่ห้ออื่นๆ

- สำหรับ AstraZeneca และ Sinovac "ไม่มีค่าใช้จ่าย" เป็นสวัสดิการของรัฐบาล

- หาก กนอ. ได้รับวัคซีนยี่ห้อใดมาแต่ละครั้ง จะดำเนินการแจ้งผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนไว้ให้ทราบ ไม่บังคับ ว่าจะต้องฉีดยี่ห้อที่ได้มาในครั้งนั้น

- สถานที่ฉีด ตอนนี้วางแผนจะไปฉีดในพื้นที่นิคมฯ แต่ยังไม่สรุปว่าที่โรงงานหรือสำนักงานนิคมฯ

- การชำระเงิน 1,000 บาท สามารถชำระเป็นรายบุคคลหรือบริษัทก็ได้

- พนักงานในบริษัททุกคนสามารถลงทะเบียนได้ ทั้งคนไทยและต่างชาติ

- ขอให้บริษัทสำรวจความต้องการรายบุคคล เพื่อให้ได้จำนวนที่เป็นความจริงมากที่สุด