ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา เรื่องระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต (PSM)

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา  เรื่อง "ระบบมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยกระบวนการผลิต  (PSM)" วันที่  22  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมเธียเตอร์   อาคารสาธารณสุขวิศษฏ์  ชั้น 2 คณะสาธารณสุขศาสตร์   มหาวิทยาลัยมหิดล 

วัตถุประสงค์ในการสัมมนา เพื่อให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมมี่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบมาตรฐาน PSM และทราบถึงแนวทางการนำไปใช้ในสถานประกอบอุตสาหกรรม และเป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามข้อบังคับคณะกรรมการ กนอ.ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2559

 

 

 

 

  • วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2560
  • โดย: admin
  • ประเภท: ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบมาตรฐานเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษ...

ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้สนใจ เข้าร่วมการอบรม เรื่อง...