ขอเชิญยื่นข้อเสนอเบื้องต้นเพื่อประกอบการพิจารณาค้ดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย (Short List) งานจ้างที่ปรึกษาโครงการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าและชุมชนโดยรอบนิคมอุตสาหกรรม ประจำปี 2559