สอบราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงสถานีตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเลแบบออนไลน์ จำนวน 1 งาน